ARBETSMILJÖPOLICY

Arbetet med arbetsmiljön är en kontinuerlig process i vilken alla anställda deltar och skall ingå som en naturlig del i företagets totala verksamhet.
Målet är att ingen skall behöva riskera att drabbas av ohälsa eller skador i arbetet på grund av risker i arbetsmiljön.

Detta uppnår vi genom att:

Säkerhet
Analysera och åtgärda arbetsmiljörisker vid förändringar av den fysiska arbetsplatsen.
Analysera och åtgärda arbetsmiljörisker vid all anskaffning av maskiner, verktyg och varor.

Kunskaper
Bevaka och efterleva lag- och myndighetskrav.
Känna till och följa företagsinterna krav och regler.
Känna till hur maskiner och annan utrustning används på ett säkert sätt.

Ansvar
Alla tar totalt ansvar för eget arbete.
Berörda parter bereds möjlighet att aktivt deltaga i arbetsmiljöarbetet.
MASKINPARK
Under årens lopp har man kontinuerligt anpassat maskinhallen efter marknadens efterfrågan på högre kvalitet och precision.
Helit satsar på ny teknik och man utvecklar ständigt
produktionen. Idag huserar företaget i en modernt utrustad maskinhall, bland annat finns här:

• Trådgnist [Mer info]

• Waterjet Vattenskärare [Mer info]